BIDDAG, WOENSDAG 13 MAART 2019
09.30 uur: Ds. A. de Braak

1e collecte: Jongerenproject Roemenie
2e collecte: Kerk
3e collecte: Omkeercollecte

 

ZONDAG 17 MAART 2019
09.30 uur: Ds. H. Burger, Kampen
14.30 uur: Ds. R. de Graaf, Rouveen

1e collecte: VSE
2e collecte: Jeugdwerk

 

ZONDAG 24 MAART 2019
09.30 uur: Ds. A. de Braak
14.30 uur: Ds. G.J. Slotman, Kampen

1e collecte: Zending
2e collecte: Kerkelijke huisvesting

 

ZONDAG 31 MAART 2019
09.30 uur: Ds. J.H. Dunnewind, Heemse
14.30 uur: Ds. J. Douma, Zwolle

1e collecte: Kerk
2e collecte: Kerkelijke huisvesting

 

Preekvoorziening:
H.J. Spans en L. Spans-Boxum